Pokaż menu
Synoptis Pharma

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do nas wszystkich przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły u Państwa lub u Państwa pacjentów po zastosowaniu naszych leków. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego;
zgłoszeniem pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego jest informacja o podejrzeniu wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego u człowieka, której źródło uzyskania jest inne niż prowadzone badanie kliniczne.

Aby zgłosić działanie niepożądane należy wypełnić odpowiedni formularz, a następnie wysłać go e-mailem na adres: infodn@synoptispharma.pl.
Formularz dla pacjentów/rodziców/opiekunów prawnych
Formularz dla fachowych pracowników ochrony zdrowia


UWAGA!

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

  • Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, telefon).
  • Dane identyfikacyjne pacjenta (inicjały, wiek/data urodzenia, płeć).
  • Nazwę produktu leczniczego/substancji czynnej, której stosowanie spowodowało podejrzenie działania niepożądanego.
  • Opis działania niepożądanego (jednego lub więcej).
  • Datę i podpis osoby zgłaszającej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii pod numerem telefonu: +48 691 457 141.

Administratorem danych osobowych jest Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą email office@synoptispharma.com lub telefonicznie pod numerem (22) 32 16 240.

rozwiń

Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych raz zgłaszania pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” - wynikającego z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych np. danych dotyczących stanu zdrowia, Synoptis Pharma Sp. z o.o. przetwarza te dane w oparciu o przesłankę niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych lub wyrobów medycznych - art. 9 ust. 2 lit. i, RODO. Możliwego kontaktu z lekarzem prowadzącym i uzyskania dodatkowych informacji w związku z działaniami niepożądanymi produktu leczniczego - art. 6 ust. 1 lit. a – dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez pacjenta. Dane osobowe mogą zostać ujawnione lekarzowi prowadzącemu – jeżeli pacjent wyrazi zgodę, oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (urząd rejestracji). Zgodę można wycofać w każdej chwili, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem sprzed jej wycofania. Aby wycofać zgodę należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, lub do wycofania zgody. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, t.j. do otrzymania danych od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz innych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.

Wspieramy niezależne apteki

GRUPA NEUCA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI:

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.